1. 49/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
2. 48/BC-SVHTTDL - Báo cáo tổng kết chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng
3. 46/BC-SVHTTDL - Báo cáo công tác thanh tra quý I
4. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử năm 2020
5. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý III năm 2020
6. 306/BC-SVHTTDL - Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
7. 305/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
8. 304/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
9. 831/SVHTTDL-TCPC - Về việc báo cáo kết quả nâng bậc lương và số lượng CCVC, lãnh đạo quản lý nghỉ hưu đúng tuổi
10. 288/BC-SVHTTDL - Báo cáo tổng kết 09 năm tuyên truyền thi hành Luật phòng, chống mua bán người
11. 282/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý III và 9 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
12. 287/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021
13. 283/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
14. 285/BC-SVHTTDL - Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
15. 281/BC-SVHTTDL - Báo cáo về tiến độ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Tuyên Quang