Văn phòng Sở

1. Trần Thị Hiếu 

Chức vụ; Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0915952707

Email: tranhieusovhttdl@tuyenquang.gov.vn

2. Dương Duy Liêm

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0889986596

Email: duyliemsovhttdl@tuyenquang.gov.vn