Bảo tàng tỉnh

- Vị trí, chức năng:

Bảo tàng tỉnh là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ về di tích, di sản văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh và quản lý Khu di tích lịch sử Kim Bình, khu di tích Kiên Đài huyện Chiêm Hóa, khu di tích lịch sử Cách mạng Lào xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Chịu sự quản lý toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, quản lý và phát huy tác dụng các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh;

+ Nghiên cứu thông sử Tuyên Quang;

+ Kiểm kê, lập hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh (trừ Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào);

+ Khảo sát, khai quật và lập quy hoạch khảo cổ;

+ Kiểm kê, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; bảo tồn, phát triển các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu;

+ Sưu tầm, tư liệu hoá tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể;

+ Kiểm kê và bảo quản tài liệu, hiện vật;

+ Trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể;

+ Giáo dục, tuyên truyền các di sản văn hoá có giá trị của địa phương.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Lãnh đạo gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính -Tổng hợp, Phòng Bảo tồn, Phòng Bảo tàng, Phòng Quản lý di tích lịch sử Kim Bình.