Cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Theo quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

3. Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

3.1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

3.2. Các tổ chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.2.1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng, cơ cấu gồm: Chánh văn phòng; 01 Phó Chánh văn phòng; chuyên viên; văn thư, lưu trữ; lái xe; phục vụ.

b) Thanh tra, cơ cấu gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, kế toán viên, chuyên viên.

d) Phòng Tổ chức - Pháp chế, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

đ) Phòng Quản lý văn hóa, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

e) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

g) Phòng Quản lý thể dục thể thao, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

h) Phòng Quản lý du lịch, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

i) Phòng Quản lý di sản văn hóa, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

3.2.2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

a) Bảo tàng tỉnh:

b) Thư viện tỉnh;

c) Trung tâm Văn hoá tỉnh:

d) Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh:

đ) Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng:

e) Ban Quản lý khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào:

g) Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành:

h) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;